ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและออกหน่วยให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและออกหน่วยให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปี พ.ศ. 2560