ชะลอการออกใบอนุญาต ขายสุรายาสูบและไพ่ เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2559

        ด้วย งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้น และไพ่ เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2559 ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดใ้ห้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 6 วรรคแรก “ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณไกล้เคียงสถานศึกษา” จึงขอชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรายาสูบ ยาเส้นและไพ่ เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2559