ชุมชนของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ทั้ง 8 ชุมชน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน

ชุมชนของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ทั้ง 8 ชุมชน
1.ชุมชนดอนทะยิงหนองน้ำรั่ว
2.ชุมชนดอนตำแย
3.ชุมชนกลางบ้านสามัคคี
4.ชุมชนหนองหัวฟาน
5.ชุมชนดอนม่วง
6.ชุมชนหินตั้งหัวหนอง
7.ชุมชนเมืองนาท
8.ชุมชนตลุงหว้า
ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนประจำเดือนตุลาคม2566