ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ผ่านเว็บไซด์ และเฟสบุ๊ค (QR Code)

****การประชาสัมพันธ์****
สำนักเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และเรื่องแจ้งเพื่อให้ประชาชนทราบ
โดยผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค และเว็บไซด์เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ QR Code ดังปรากฏนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน