ซ่อมไฟฟ้าซอยเตือนใจ และทำารซ่อมฝารางระบายน้ำถนนเทศบาล7

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
กองช่างเทศบาลตำบลหนองหวัฟานได้ทำกิจกรรมซ่อมไฟฟ้าซอยเตือนใจ และทำารซ่อมฝารางระบายน้ำถนนเทศบาล7
ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ซึ่งดำเนินการเรียนร้อยแล้ว
——————————————-
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน