ซ่อมไฟฟ้า ส่องสว่าง ภายในชุมชนในเขตเทศบาล และโรงเรียนบ้านเมืองนาท

วันที่ 26 เมษายน 2564

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ออกให้บริการ ซ่อมไฟฟ้า ส่องสว่าง

ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล และโรงเรียนบ้านเมืองนาท เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

และเป็นการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลอีกด้วย

 

ภาพข่าว : งานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน