ซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่  24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โดยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ปฏิบัติตามาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้วยการฝึกซ้อม

การอพยพกำลังพลกรณีเกิดภาวะเหตุเพลิงไม้ โดยมีการรวมกำลังพล ณ จุดรวมพล ซึ่งได้ดำเนินการอย่างทันท่วงที

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :