ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจำลองเหตุการณ์ กรณีเกิดเหตุอุบัติภัยทางถนน

ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกันอำเภอขามสะแกแสง

โรงพยาบาลขามสะแกแสง สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง รพสต.หนองหัวฟาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย