ดัชนีคุณภาพอากาศประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ดัชนีคุณภาพอากาศประจำวันที่  20 มิถุนายน  2565

คุณภาพอากาศดีมาก เนื่องด้วยการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่า

และการงดเผาทุกชนิด ทำให้่ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ และทำให้ดัชนีคณภาพอากาศที่วัดได้ตามมาตรฐาน