ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ทางด้านอาหารให้กับผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และร่วมรับฟังแสดงธรรมแบบปุจฉา วิสัชนา 2 ธรรมาสน์ โดยพระครู สุตธรรมประภาต วัดโนนเกษตร และพระอาจารย์ สุนทร สนทโร วัดเลียบ ตำบลในเมือง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานค่ะ