ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล1

ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล1