ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยเทศบาล1

ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยเทศบาล 1