ตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำสัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2564

วันที่  20 ธันวาคม 2564

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาทั้ง 4 ระบบ เพื่อให้การผลิตน้ำประปานั้นได้คุณภาพและมาตรฐาน
————————————–
ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน