ตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำสัปดาห์

วันที่  20 มิถุนายน  2565

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา

ประจำสัปดาห์ เพื่อทำให้น้ำประปา สะอาดได้คุณภาพและมาตรฐาน


ภาพข่าว กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน