ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาประจำสัปดาห์

วันที่  30 สิงหาคม  2564  กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ทำกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา เพื่อให่้การผลิตน้ำประปาทั้ง 4 ระบบ

ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้คุณภาพและมาตรฐาน


ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน