ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ประจำสัปดาห์ (19 ก.ค. 2564)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองการประปา
ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำสัปดาห์
ของระบบการผลิตน้ำประปา 4 ระบบ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
————————————
ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน