ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ทั้ง 4 ระบบ

วันที่ 25 เมษายน 2565
กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ทั้ง 4 ระบบ
เพื่อให้การผลิตน้ำนั้นได้คุณภาพและมาตฐาน
—————————-
ภาพข่าว ของการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน