ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา