ตัดแต่งกิ่งไม้พาดเสาไฟฟ้า

วันที่  27  มกราคม  2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำกิจกรรม

ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาด สายไฟฟ้าภายในชุมชนออก

เพื่อปรับภูมิทัศน์


ภาพข่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน