ตู้รับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการกิจการ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหัวฟานนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง

ดังนั้น เทศบาลจึงได้ประกาศมาเพื่อให้ผู้ประสบปัญหา หรือต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน  การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ประชาชนสามารถเขียนขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นลงในตู้รับข้อคิดเห็นของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยมีกำหนดเปิดตู้รับความคิดเห็นในทุกๆ 30 วันของทุกเดือน หรือสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง Facebook /เพจ Facebook ได้ทาง  Inbox facebook ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน