ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพุดซา จ.นครราชสีมา

วันที่ 9 ธ้นวาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

มาศึกษาดูงานวิธีการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
———————————–
ภาพข่าว:กองการประปา