ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผู้สูงอายุและเจ้าหน้าจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา