ถนนปลอดถังขยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ทำการเก็บขยะถนนปลอดถังขยะตามเวลาที่กำหนดไว้ในจุดต่างๆ

ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี