กิจกรรมถอดบทเรียน พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cites)

วันที่ 17 มีนาคม 2565
นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญาคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายงานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านห้วย ตำบลเมืองนาท พร้อมด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และนักเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cites) ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขวิทยาการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยมีการลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ชุมชน พื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยง และสภาพปัญหาเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และพัฒนาต้นแบบ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุต่อไป
——————————————–
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน