ทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ในโครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ของ อบต.หนองหัวฟาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ในโครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ของ อบต.หนองหัวฟาน