ทำความสะอาดถังน้ำใสและหอถังสูง ประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน