ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล

ประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดให้กับพื้นที่ และทำให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ


ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน