ทำความสะอาดระบบผลิตประปาหนองนาม่อง

วันที่  9 พฤษภาคม  2565

กองการประปา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ดำเนินการล้างระบบผลิตประปาทั้ง 4 ระบบ เพื่อเป็นการทำความสะอาด ให้ระบบผลิต

ประปานั้นได้คุณภาพและมาตรฐาน


ภาพข่าว : กองการประปา