ทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ประจำสัปดาห์ เพื่อใช้อาคารอเนกประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ต้อนรับการเปิดภาคเรียน
———————————-
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน