ทีมจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ช่วยเหลือรื้อถอนและซ่อมแซมคอกสัตว์เกษตรกร จากเหตุวาตภัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ทีมจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายวาทิตย์ เรียมริมมะดัน ผู้อำนวยการกองช่าง
และนายจุตพล นันทน์ธนกุล หัวหน้าฝ่ายการโยธา พร้อมทีมงานจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ออกไปช่วยรื้อถอนและ ซ่อมแซมคอกแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายนางเสาวลักษณ์ ซำกลาง ประชาชนในเขตเทศบาล

จากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้น เมื่อคืนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา….
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน