ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้าน

วันที่  30 มกราคม  2565

ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน และชุมชนกลางบ้าน

ได้ทำกิจกรรมรับฝากขยะ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

สำหรับสมาชิกธนาคารขยะ เดือนละ  1 ครั้ง


ภาพข่าว ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน