ธนาคารชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนอง

วันที่  30 มกราคม  2565

ธนาคารขยะชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนอง

ได้ทำกิจกรรมรับฝากขยะ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

สำหรับสมาชิกธนาคารขยะ เดือนละ  1 ครั้ง


ภาพข่าว  : ธนาคารขยะชุมชนหินตั้ง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน