นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพบปะพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานในการขอบคุณประชาชนทุกคน และการแจ้งข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการป้องกันตนเอง การปฏิบัติตามมาตรการ คำสั่งของจังหวัดนครราชสีมา และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เช่น การก่อสร้างอาคารเรียน การก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่นา การก่อสร้างแอสฟัสติก ซอยบำรุงราษฎร์ การก่อสร้างถนนทางเท้า ทางหลวงชนบท
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน