นายกเทศมนตรีพบประชาชนชาวเทศบาลผ่านเสียงตามสายเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.20 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
นายกเทศมนตรีพบประชาชน เพื่อแจ้งข่าวสารกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการไปและผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน