นายกเทศมนตรีพบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 2สิงหาคม 2564 เวลา 08.10 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อทำการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายพบปะพี่น้องประขาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เพื่อแจ้งให้ประชนทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และภารกิจการจัดตั้งสถานที่พักคอย CI- community Isolation สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นจุดพักคอยกรณีรักษาหายแต่ต้องทำการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงการดูแลผู้ที่ต้องกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่รอรับการรักษาและรอเตียงจาก รพ. และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (Local Qualantine)สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับมาภูมิลำเนาที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ….และแจ้งมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติและป้องกันตนเองจากสถานการณ์โควิด-19
#ขอบคุณอปพร.อสม.ทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน
#ขอบคุณรพสต.หนองหัวฟาน
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน