นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศ ณ วันที่  30 มกราคม  2564