ประกาศการจัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561