ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้

เทศบาลตําบลหนองหัวฟานขอประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้