ประกาศจากกองการประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

กองการประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จะดำเนินการล้างระบบกรองน้ำประปาและบริเวณโดยรอบของประปาหนองโพธิ์ และประปาหนองนาม่อง ซึ่งมีกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

1. ระบบประปาหนองโพธิ์ จะดำเนินการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2559 เวลลา  10.00 น. ถึง 14.00 น.

2. ระบบประปาหนองนาม่อง จะดำเนินการในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 10.00 น.  ถึง 14.00 น. 

จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้

ประกาศ ณ  11 กุมภาพันธ์ 2559 

 

     (นายระยอง พิมพ์ปรุ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน