ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.2562-ธ.ค.2562)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :