ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2559

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2559

ตามที่โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้มีประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2559  ลงวันที่  11  เมษายน 2559  เพื่อเชิญให้ผู้มีอาชีพขายพัสดุมาซื้อซองสอบราคา นั้น

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากได้กำหนดราคาในการขายแบบไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารสอบราคา

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

 

ระยอง พิมพ์ปรุ

(นายระยอง พิมพ์ปรุ)

นากยเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน