ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนอหัวฟาน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ณ วันที่  28 มกราคม 2564

เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงได้จัดทำแผนการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดพลังงาน เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังกล่าว


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :