ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับแจ้งจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้ที่สมัครมีดังนี้ค่ะ
๑.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
๒.มีหรือเคยมีบุตรหรือเคยอบรมเลี้ยงเด็กหรือเคยทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สามปี
๓.มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่พื้นฐานความรู้ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบ
๔.มีความสุขุมรอบครอบ ทัศนคติ อัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
๕.ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภาหรือทนายความ
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๑.หลักฐานการศึกษาแสดงพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือใบประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญหรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า(กรณีเคยเป็ยผู้พิพากษาสมทบ)หากเป็นวุฒิการศึกษาสายอาชีพหรือวุฒิศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.เสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔.เสาเนาใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
๕.สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีหรือเคยมีบุตร
๖.กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ให้ส่งหนังสือที่ยินยอมจากนายจ้าง
๗.หากเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้ส่งสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
๘.ในกรณีที่ไม่มีบุตร ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเคยอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอยครัวไม่น้อยกว่า สามปี
๙.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว ๓ รูป
๑๐.คำรับรองตามแบบที่กำหนดท้ายใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองจะต้องเป็นข้าราชการประจำระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ก็ขอเชิญค่ะผู้ที่มีคุณสมบัตรตามกำหนดระเบียบการสมัครดังกล่าวและสนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ย ๖๐ – ๑๕ ธ.ค ๖๐ ในวันและเวลาราชการ และท่านใดที่สนใจที่อยากทราบรายละเอียดท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานค่ะ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับแจ้งจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้ที่สมัครมีดังนี้ค่ะ
๑.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
๒.มีหรือเคยมีบุตรหรือเคยอบรมเลี้ยงเด็กหรือเคยทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สามปี
๓.มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่พื้นฐานความรู้ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบ
๔.มีความสุขุมรอบครอบ ทัศนคติ อัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
๕.ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภาหรือทนายความ
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๑.หลักฐานการศึกษาแสดงพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือใบประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญหรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า(กรณีเคยเป็ยผู้พิพากษาสมทบ)หากเป็นวุฒิการศึกษาสายอาชีพหรือวุฒิศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.เสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔.เสาเนาใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
๕.สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีหรือเคยมีบุตร
๖.กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ให้ส่งหนังสือที่ยินยอมจากนายจ้าง
๗.หากเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้ส่งสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
๘.ในกรณีที่ไม่มีบุตร ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเคยอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอยครัวไม่น้อยกว่า สามปี
๙.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว ๓ รูป
๑๐.คำรับรองตามแบบที่กำหนดท้ายใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองจะต้องเป็นข้าราชการประจำระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ก็ขอเชิญค่ะผู้ที่มีคุณสมบัตรตามกำหนดระเบียบการสมัครดังกล่าวและสนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ย ๖๐ – ๑๕ ธ.ค ๖๐ ในวันและเวลาราชการ และท่านใดที่สนใจที่อยากทราบรายละเอียดท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานค่ะ