ประกาศราคากลางการจัดซื้อสารส้มใส และคลอรีนผง

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ประกาศราคากลางการจัดซื้อสารส้มใส และคลอลีนผง