ประกาศราคากลางโครงการขุดกลบบ่อขยะและขุดลอกบ่อขยะ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดกลบบ่อขยะและขุดลอกบ่อขยะ