ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล ๓ และเสริมผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล ๘

เทศบาลตําบลหนองหัวฟานประกาศราคากลางโครงการขยายผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล ๓ และเสริมผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล ๘