ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตลุงหว้า

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตลุงหว้า หมู่ที่ 10

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตลุงหว้า หมู่ที่ 10  ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  ราคากลาง 113,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)