ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนซอยไสว

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนซอยไสว ณ ชุมชนเมืองนาทตะวันออก

หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา