ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คลส.จำนวน 1 โครงการ (เทศบาล 2)

โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. และรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 2