ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 4 จุด

เทศบาลตําบลหนองหัวฟานขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ชุดภาครับสัญญาณ จํานวน 4 จุด